Historia naszej szkoły

Rudzica jako wieś parafialna, musiała posiadać szkołę już od najdawniejszych czasów, być może już w XIV wieku. Najstarsze wzmianki dotyczące parafii pochodzą z 1335 r. Wiadomo na pewno, że w 1679 r. w Rudzicy była szkoła, w której uczył jeden nauczyciel, posiadał on ogród i rolę przy szkole. Z protokółów wizytacyjnych z lat 1687-1688 wynika, że szkoła która znajdowała się w Rudzicy, była bardzo licha, zniszczona, wymagała naprawy. Nauczycielem był Pławieński, tkacz z zawodu.

Kolejne informacje o szkole rudzickiej pochodzą z XIX w. W 1809 r. w Księstwie Cieszyńskim przeprowadzono przegląd szkół ludowych. Okazało się, że w Rudzicy budynek szkolny był drewniany, bardzo zniszczony, praktycznie niemożliwy do remontu. Jednak z polecenia arcyksięcia Albrechta sasko-cieszyńskiego jako patrona, przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego.

W szkole rudzickiej od dawna był w użyciu język polski. Utarło się przekonanie, ze w szkołach katolickich panował język czeski, podczas gdy szkoły ewangelickie były polskie. Istnieją jednak dowody zaprzeczające tym sądom. We wschodniej części powiatu bielskiego, takie wsie jak Czechowice Dziedzice, Zabrzeg, Ligota, Rudzica, Miedzyrzecze, Mazańcowice i inne, posiadały szkolnictwo polskie. O polskości szkoły w Rudzicy świadczy następujące zdarzenie:

Jan Rosenstrauch, karczmarz z Rudzicy, zwrócił się w 1834 r. ze skargą do nadzorcy szkół – księdza opolskiego w Bielsku na nauczyciela Jerzego Sembola, że ten nie chce uczyć jego dzieci po niemiecku.Nadzorca zażądał w tej sprawie opinii od ks. Proboszcza, od urzędnika dominialnego wydziału gminnego oraz od nauczyciela. Wszyscy zgodnie oświadczyli, że w Rudzicy odbywa się od dawna nauka w języku polskim, że nigdy w tamtejszej szkole nie uczono po niemiecku. Dodali także, iż nie życzą sobie nauki języka niemieckiego i że nie można 130 dzieci polskich dla trojga zaniedbywać. W tej sytuacji nadzorca szkolny zdecydował, że nauczyciel nie może uczyć języka niemieckiego w godzinach szkolnych, ale dopiero po lekcjach, za osobną opłatą.

Dalszych informacji dotyczących szkoły dostarcza kronika parafialna. Pod koniec 1878 roku przybył do Rudzicy Józef Chroboczek, bratanek byłego proboszcza ks. Antoniego Chroboczka. Józef Chroboczek,jako starszy nauczyciel, został kierownikiem szkoły, a także pisarzem gminnym. Otrzymał mieszkanie i pole szkolne oraz wynagrodzenie roczne w wysokości 1000 florenów. Chroboczek podjął się nauczania córek książęcego zarządcy Wenderlinga, obie były ochrzczone w wierze protestanckiej. Wenderling płacił Chroboczkowi 10 florenów miesięcznie, ponadto nauczyciel otrzymał od zarządcy trawę do wysuszenia na siano z pola zarządcy, znajdującego się przy drodze powiatowej, poniżej cmentarza.

 Przed II wojną światową szkoła miała siedzibę w budynku koło kościoła. Kierownikami szkoły byli między innymi: Antoni Waszyca, Józef Balcar. Po zakończeniu działań wojennych na wiosnę 1945 r. budynek szkolny był w opłakanym stanie. Uległ spaleniu w 70%. Należało znaleźć nowe pomieszczenia i możliwie szybko rozpocząć nauczanie. Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach, klasy młodsze uczyły się w zamku, a starsze w odremontowanej starej szkole.

30 kwietnia 1945r. rozpoczął się pierwszy powojenny rok szkolny.  Do szkoły zapisało się 218 uczniów, którzy uczyli się w 6 oddziałach. Klasy były liczne, każda posiadała 30 dzieci. Kierownikiem szkoły był Antoni Zuber, pochodzący z Bronowa. Od pierwszych dni wolności organizował szkolnictwo w Rudzicy. W skład grona pedagogicznego wchodzili: kierownik Antoni Zuber, Leon Gaczyński, Adam Sikora, Aniela Iskrzycka, Józef Hanus. Warunki były bardzo trudne, brakowało ławek, krzeseł, podręczników, pomocy naukowych. Kierownik szkoły zabiegał o fundusze na wyposażenie budynku. Dochody z dożynek, z przedstawień wystawianych przez dzieci zasilały budżet szkoły.

 

Budowa nowej szkoły trwa...Dzięki staraniom kierownika szkoły oraz Komisji Oświatowej przy Gminnej Radzie Narodowej rozpoczęto budowę nowego (obecnego) szkoły. 22 października 1950 r. odbyło się uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budynku. Przy budowie pomagali uczniowie i rodzice. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 24 marca 1952 r. W 1952 r. w skład grona pedagogicznego wchodzili: Antoni Zuber - kierownik, Leon Gaczyński, Maria Gaczyńska, Stanisław Gańczarczyk, Waleria Kwaśna, Alfons Urbaniec. 

 

 

Szkoła czekająca już na swoich uczniów...Szkoła była jak na owe czasy pałacem. W "Głosie Nauczycielskim" z 20 czerwca 1954 r. czytamy- "... pięknie wykończony dwubarwnym tynkiem piętrowy budynek, po wejściu do którego znajdujecie się w długim korytarzu o lśniących posadzkach, w których odbijają się duże weneckie okna. " Nowocześnie urządzone sale lekcyjne, pracownie, piękna sala gimnastyczna cieszyły wszystkich mieszkańców wsi.5 czerwca 1971 r. rozpoczęto budowę basenu kąpielowego. Basen miał wymiary 10 x 22 m, został wybudowany bardzo szybko, w ciągu 25 dni. Obecnie jest zlikwidowany. 

Wspomniany kierownik, a później dyrektor Antoni Zuber, pełnił wymienione funkcje do 1974 r. Następnie dyrektorem została mgr Maria Fox, a w 1987 r. mgr Monika Giemza.                                                                             

1 września 1999 r. w Rudzicy powstało gimnazjum, które razem ze szkołą podstawową tworzyło Zespół Szkół w Rudzicy. Dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Monika Giemza, a zastępcą mgr Jan Borowski. W związku ze zwiększeniem się liczby uczniów poszerzono bazę lokalową szkoły (remont i adaptacja strychu), oddając do użytku nowe sale lekcyjne i nową pracownię internetową.

Dzień 8 czerwca 2002 r. był wielkim wydarzeniem w życiu szkoły. Szkoła podstawowa obchodziła 50-lecie istnienia. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze powiatowe, gminne, oświatowe, przedstawiciele duchowieństwa katolickiego i ewangelickiego, a także dyrektorzy sąsiednich szkół i przedszkoli oraz najstarsi nauczyciele i absolwenci 50-latkowie (rocznik 1952). Przybyli także absolwenci – laureaci olimpiad. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Rudzicy. Część oficjalna i artystyczna miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury.

W grudniu 2002 r. oddano do użytku nowe piękne sale lekcyjne dla uczniów i pedagogów nauczania początkowego. Uczniów klas I – III szkoły podstawowej przeniesiono do nowej części nadbudowanej nad przedszkolem. Gimnazjum oddzielono kilkoma drzwiami od klas IV – VI. Mieści się ono na I i II piętrze szkoły.

31 sierpnia 2004 r. po 36 latach pracy pedagogicznej i 17 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły w Rudzicy przeszła na zasłużoną emeryturę Pani mgr Monika Giemza.

Od roku szkolnego 2004/2005 formalnie oddzielono szkołę podstawową i gimnazjum. Dyrektorem szkoły podstawowej została mgr Alicja Radgowska, a na funkcję dyrektora gimnazjum wybrano mgr Jana Borowskiego. 2005 r. gimnazjum zyskało własną salę gimnastyczną. Obecnie jest jedną z najlepiej wyposażonych w gminie.

Bardzo ważnym momentem w historii naszej szkoły było nadanie imienia Jana Pawła II i poświęcenie sztandaru przez Biskupa Diecezji Bielsko – Żywieckiej Tadeusza  Rakoczego. Wydarzenie to miało miejsce 23 listopada 2005 r. Główna uroczystość, która odbyła się w kościele parafialnym w Rudzicy, była połączona z przedstawieniem poetycko – muzycznym o tematyce związanej z życiem naszego nowo wybranego Patrona. Obecnie przy wejściu do szkoły podstawowej i gimnazjum wmurowane są tablice upamiętniające tamto wydarzenie.

Niecodziennym wydarzeniem w życiu naszej szkoły była wizyta Biskupa Diecezji Bielsko – Żywieckiej Tadeusza Rakoczego w dniu 10 października 2006 r. Na zakończenie wizytacji parafii rudzickiej Biskup T. Rakoczy spotkał się z młodzieżą i nauczycielami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy. Uroczystość odbyła się w GOK-u. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: ks. kanonik Jan Gustyn, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czudek, Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Gminy Jasienica Czesław Machalica, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Urszula Bujok. Młodzież pod opieką nauczycieli przygotowała piękny program artystyczny pt. „Wiara, nadzieja i miłość”.

Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się od bardzo ważnego wydarzenia. 1 września 2007 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku obiektów sportowych przy rudzickich szkołach. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze powiatowe, gminne i kościelne. Kompleks sportowy obejmuje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej oraz bieżnię. Uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą budowę i otwarcie obiektów sportowych.

W gimnazjum rudzickim co roku organizowany jest Dzień Patrona Szkoły. Na spotkanie z młodzieżą i nauczycielami zapraszana jest osoba, która znała Jana Pawła II. 5 listopada 2007 r. w naszej szkole gościła Pani Wanda Półtawska. Pani Półtawska jest emerytowanym lekarzem psychiatrą. W latach II wojny światowej była więziona w obozie koncentracyjnym i poddawana eksperymentom medycznym. Jest autorką licznych publikacji i wielu książek.

17 listopada 2008 r. Dzień Patrona Szkoły połączono z wizytą Biskupa Tadeusza Pieronka w rudzickiej parafii. Biskup T. Pieronek przybył do parafii, aby udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania. W sali gimnastycznej odbyło się spotkanie młodzieży i nauczycieli z ks. Biskupem. Uczniowie zaprezentowali wzruszający program artystyczny przypominający o życiu i działalności Jana Pawła II.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii naszej szkoły było zaangażowanie się  młodzieży i nauczycieli w pomoc przy organizacji Dożynek Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych w Rudzicy, które odbyły się 13 września 2009 r. Do zadań szkoły należały: dekoracja budynku, przygotowanie ołtarza, który znajdował się przy boisku szkolnym oraz obsługa kelnerska.

26 X 2009 roku - Dzień Patrona.Tego dnia w murach naszej szkoły gościły wyjątkowe osobistości. Swoją obecnością zaszczycił nas bowiem Ojciec Leon Knabit, który swoim ogromnym poczuciem humoru rozbawił wsłuchanych w jego opowieści o Janie Pawle II gimnazjalistów. Apelował: "Smutki trzeba dzielić, a radości mnożyć". Odwiedziła nas także pani Monika Loska- misjonarka, która przybliżyła młodzieży pracę wolontariusza.

W pierwszą niedzielę nowego 2010 roku (3. 01.2010) w Kościele Parafilanym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Rudzicy odbył sie koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespłu Szkół. Do występu młodych artystów przygotowali Państwo Beata i Jan Borowscy. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz w tym Jerzy Czudek, Czesław Machalica i Rudolf Budny.

           2 czerwca 2010 przejdzie do historii naszej gminy. Tego dnia oddano bowiem do użytku kompleks boisk wielofunkcyjnych, a mianowicie popularny ORLIK 2012. Uroczystego otwarcia dokonał wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Boiska poświecili wspólnie probosz parafii ks. Jan Gustyn i pastor Piotr Janik. Na uroczystości tłumnie przybyli wspaniali goście, między innymi poseł na Sejm RP Jacek Falfus, Stanisłw Szwed, wójtowie, radni powiatu bielskiego i przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego Janusz Abramowicz. Uroczystość prowadził dyrektor gimnazjum Jan Borowski. Imprezę urozmiacił program artystyczno- sprtowy w wykonaniu uczniów, a także przepiękny występ szkolnego chóru.

   

 

 

28.10.2010 - "Nikt nie żyje samotnie, nikt samotnie nie umiera"- te słowa Jana Pawła II stanowiły motto obchodów Dania Patrona naszego gimnazjum. W murach naszej szkoły panowała niezwykle podniosła atmosfera. W tym roku gościem honorowym był bowiem kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach- biskup Jan Zając. 
 

13.05.2011- Projekt edukacyjny to jedna z ciekawszych form organizacji procesu kształcenia. Przekonali się o tym uczniowie klas drugich, którzy w obecności swoich opiekunów, rodziców oraz młodszych kolegów pierwszy raz zaprezentowali efekty swojej wielotygodniowej pracy. 
 
15.01.2012- Koncert Jubileuszowy

         Dnia 15 stycznia w rudzickiej świątyni odbył się przepiękny koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II  oraz  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudzicy. Uczniów do występu przygotowali Państwo Beata i Jan Borowscy. Był to koncert jubileuszowy, który wieńczył dwudziestoletnią działalność chóru. Wśród tłumnie przybyłych gości znależli się także przedstawiciele władz. Młodych artystów, ich opiekunów oraz publiczność słowami pełnymi ciepła powitał ks. kanonik Jan Gustyn. W trakcie spotkania nie zabrakło również poezji, którą recytował sam autor- znany i ceniony poeta z Rudzicy Juliusz Wątroba.

60 lat szkoły w Rudzicy (1952-2012)   

  Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia...

      22 maja na terenie gimnajzum oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego odbyła się wspaniała uroczystość, na którą przybyło wiele wybitnych osobistości. Gościem honorowym była Pani Waleria Zuber- żona budowniczego szkolnego obiektu. Po mszy celebrowanej przez ks. Jana Gustyna udano się do szkoły, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Antoniemu Zuberowi. Wielkie wzruszenie wywołała również recytacja utworu w wykonaniu Julisza Wątroby, dotyczącego życia pierwszego dyrektora szkoły w Rudzicy. Uczniowie zaprezentowali niezwykły program artystyczny, który na długo pozostanie w pamięci publiczności. Atmosferę umilił  występ szkolnego chóru.

 

21.10.2013 Dzień Patrona

21 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona. Naszą szkołę odwiedził bowiem Ksiądz Prałat Jakub Gil, wieloletni proboszcz parafii w Wadowicach.

 

Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.